Disclaimer

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Het gebruik ervan is op eigen risico en Eline Fransen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij Eline Fransen.

De inhoud van de website kan regelmatig aangepast worden en Eline Fransen behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder mededeling. De inhoud van deze website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d. is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan Eline Fransen of aan derden die het gebruik ervan aan Eline Fransen hebben toegestaan.

De gebruiker van deze site is, om welke reden dan ook, niet gerechtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Eline Fransen. Eline Fransen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

Eventuele links naar andere websites houden op geen enkele wijze enige erkenning of goedkeuring in van de inhoud van deze sites en Eline Fransen is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die websites wordt gemaakt. Eline Fransen is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan zichzelf in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke. In zover op de website persoonlijke informatie wordt opgevraagd of opgegeven is de behandeling en de verwerking ervan onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen bevoegd. Om de website te optimaliseren voor herhaald gebruik maakt de website gebruik van cookies die tijdens het gebruik op uw computer geplaatst kunnen worden (het gebruik van cookies kan door de gebruiker worden verhinderd in de instelling van zijn of haar webbrowser, doch de instemming van de gebruiker hiermee wordt vermoed).